P4C Çocuklar İçin Felsefe

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE) DERSİ
Anasınıfı için P4C (çocuklar için felsefe) derslerini başlatmış bulunmaktayız. İkinci dönem 1.sınıflarımıza da başlatmayı düşündüğümüz bu dersimizi öğrencilerimiz, alanında uzman bu eğitimi almış bir öğretmenimiz tarafından alıyor. 2.sınıf öğrencilerimiz P4C dersini haftada bir ders saati olarak görmektedirler.
Peki ama nedir bu P4C?
Bir göz atalım kısaca ; Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal becerilerini ve düşünce üretme, üretilen düşünceleri savunma yoluyla geliştiren bir yöntemdir. Yapılan araştırmalarda bu dersi alan öğrencilerin diğer derslerinde daha başarı sağladıkları görülmüştür.
P4C’nin tarihçesi
1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatır. Matthew Lipman ve takipçilerinden Ann Sharp bu pedagojiyi geliştirirken, Sokratik Diyalog yöntemini temele alırlar. Bu yöntemde, başlangıçta karşımızdaki kişinin hiçbir şey bilmediği varsayılır ve ona sorular sorarak düşünmesi ve sorgulaması sağlanır. P4C yönteminde soruşturan bir topluluk (Community of Inquiry) oluşturulur. Öğretmen burada “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen soruşturma sırasında, kolaylaştırıcı soruşturmayı kontrol altında tutmaz. Çocuklar soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendirilirler.
Neden Çocuklarla Felsefe?
20. yüzyılın filozoflarından olan Ortega ’nın “İnsan ve Herkes” adlı eserinde belirttiklerine göre, okullarda bilim öğretmek adına yapılan yanlışlardan birisi, hazır bilimsel öğretileri ya da bilgileri getirip, öğrencinin zihnine yükleme çabalarıdır. Bu kolay olan ama yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu şekilde bir çaba sonucu, “Bilimin öz varlığı” sepete dökülen su gibi akar, gider. Öğrencinin ruhunda kalan ise bilimin tam tersidir: dogmacılık. Çünkü bilimin gerçek ve somut yanı, anlığın sorunlarla cesaretle, yiğitçe pençeleşmesi, çözüm bulmak için boğuşma eylemidir Bilimde sonuçlanmış durumların yeniden ele alınması gerektiğini düşünen Ortega’ya göre, çözüm olarak görülen şeyler tekrar bir sorun olabilir. Çünkü gerçek bilim sonuçlarda oluşmaz, o her an kendi kendini aşma durumunda olan zihinsel çabadır. Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve dogmalaşmıştır. Bu nedenle öğrencilerde, toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini farkettirme hedeflerini uygulamaya geçirebilmek amacıyla P4C Pedagojisini hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır.
P4C-Kazanimlari-Nelerdir-

P4C Kazanımları Nelerdir?
Çocuklar için Felsefe (P4C) niçin gereklidir sorusuna bir cevap olarak aşağıdaki kazanımları sıralayabiliriz:

- Eleştirel Düşünme becerisini geliştirir.

- Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirir.

- Birlikte Düşünme, işbirliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.

- Özenli Düşünme becerilerini geliştirir.

- Neden – sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.

- Dili etkili kullanma becerisini geliştirir.

- Bağlantılı Düşünme becerisini geliştirir.

- Özgüven gelişimini destekler.

- Farkındalığı artırır.

- Farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir.

- Kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.

- Kavramlar hakkında akıl yürütmeyi geliştirir.

- Kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme becerilerini geliştirir.

- Genellemelerden kaçınıp, kavramsal ifadelerde tutarlılık sağlama becerisini kazandırır.

- Mantıklı düşünmeyi geliştirirken, akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisini kazandırır.

- Farklı görüşlere eşit mesafede yaklaşabilmeyi kazandırır.

- Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.

- Başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız olarak yaklaşmayı ve birlikte işbirliği içerisinde, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmayı sağlar.

- Sorgulamayı ve argüman geliştirme becerisini geliştirir.

- Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.

- Varsayımları belirleyebilme gibi üstün kabiliyetlerin kazanımını sağlar.

- Değerlerin anlamını fark etmelerini ve gelişmelerini sağlar.

- Felsefenin yaşamla ilişkisini kurmalarını amaçlar.

- Soru sorma zekasının gelişimini destekler.

- Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.

- Çocukların doğal yetilerinin, hallerinin bozulmamasına özen gösterir.

- Çocuklarla Felsefe programları, öğrencilerin diğer derslerdeki başarılarını artırır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

- Kendini, evreni anlama, ahlak, toplumsal yaşam ve mantık konularında sorgulama yapma olanağını bulur.

- Çocukların bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler.

- Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.

Kaynak:P4C Türkiye
Atatürk

Ansolon