TED Diyarbakır Koleji

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI

 
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
Eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve çeşitliliği ön planda tutmak anlayışımızdan hareketle; Lise Kısmımızda yürütülen Ulusal Lise Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programlarının yanı sıra 2017-2018 öğretim yılından itibaren "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" adı altında yeni bir akademik program daha hayata geçirilmiştir. 
 
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayıyla Türkiye'de ilk kez okulumuzda uygulanmaya başlamıştır.
 
"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı", akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.
 
Bu programda öğrenim gören öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlarla yeteneklerini en üst düzeyde kullanma olanağına sahip olmaktadır. Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olacak öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı'nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olacak öğrencilerle, programın sosyal bilimler bölümünden mezun olacak öğrenciler ise Ulusal Lise Programı'nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olacak öğrenciler ile aynı haklara sahip olacaklardır.
 
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın amacı;
 
a) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,
 
b) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
 
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,
 
d) Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
 
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.
 
 • Programa Öğrenci Seçimi
Programa Öğrenci Seçimi 
 
 • Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nın Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler bölümlerine her yıl belirli sayıda öğrenci alınır.
 • Programa, 2007-2008 öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı sonucuna göre öğrenci alınmıştır. 2017-2018 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilerin programa eşit düzeyde katılım hakkına sahip olduğu prensibinden hareketle, okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan genel bir seçme sınavı(BİY Seçme Sınavı) ile programa öğrenci alınmaktadır. Yapılan seçme sınavı sonunda her öğrenci için BİY seçme sınavı puanı hesaplanmakta ve bu puana öğrencinin YEP (yerleştirmeye esas puanı) belirli oranda etki ettirilmektedir. Seçme sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe derslerinin 6., 7.sınıf konuları ile 8.sınıf l. dönem konularını kapsamaktadır.
 • Sınavda başarılı olan öğrencilerin programın 9.sınıfına katılma hakkı kazanabilmeleri için ayrıca (lisemizde öğrenimin hazırlık+4 yıl olması nedeniyle) tüm öğrencilerimizin katılmak zorunda olduğu İngilizce ve Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olması gerekir. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenim görmeye hak kazanan ancak Lise Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla bitirdikleri takdirde bir sonraki öğretim yılında programa dahil edilirler.
 • Kısmımıza dışarıdan kayıt olacak öğrenciler de yukarıda yer alan esaslar dahilinde yapılacak sınavda beklenen başarıyı sağlamaları halinde BİY programında yer alabilecektir.
Başarının Değerlendirilmesi
 
 • Bu programa dahil olup, Hazırlık İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfta Ulusal Lise Programı’ndaki ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'ndaki öğrencilerle aynı haftalık ders çizelgesine tabidirler. Ancak, bu öğrencilerin programa devam edebilmeleri için;
  • 9. sınıf sonunda Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ve Matematik derslerinden ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve bu derslere ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması,
  • 10. ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve alan derslerinde ( Fen Bilimleri bölümünde Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri ve Matematik; Sosyal Bilimler bölümünde ise Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Psikoloji, Coğrafya, Tarih, Geometri ve Matematik)  ve bu derslere ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir. 
  • Bilim İnsanı Yetiştirme Programının bölümleri arasında geçiş yapılamaz. Ancak; programdan 9. sınıf sonunda ya da ileri yıllarda çeşitli nedenlerle bu programdan ayrılmak isteyen (ya da ayrılmak zorunda kalan) öğrenciler Ulusal Lise Programında öğrenimlerine devam ederler
  • Bilim İnsanı Yetiştirme Programından Uluslararası Bakalorya Diploma Programına ya da Uluslararası Bakalorya Diploma Programından Bilim İnsanı Yetiştirme Programına geçiş yapılamaz.
 
Zorunlu Proje , Seminer Çalışmaları ve Bilimsel Yarışmalara Hazırlık
 
Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Fen Bilimleri bölümünde Matematik ve Fen Bilimleri grubu derslerinin en az birinden, Sosyal Bilimler bölümünde ise Türk Edebiyatı ve Sosyal Bilimler grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur.Hazırlanacak projeler TUBİTAK Proje Yarışması'na katılacak nitelikte olmalıdır. Öğrenci istemesi durumunda kendi alanı dışında da proje hazırlayabilir. Projeler ayrıca ilgili ders öğretmeni (ya da öğretmenleri) tarafından puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.
 
Programın 10. ve 11.sınıfında öğrenim gören öğrencilerimiz belirli guruplara ayrılarak istedikleri alanla ilgili haftada 4-6 saat TUBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık çalışmalarına tabi tutulurlar.Bu çalışmalarda ,daha önce bu alanlarda çalışmaları bulunan deneyimli öğretmenlerimiz görev almaktadırlar.
 
TUBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları özellikle 11. sınıfta daha yoğun bir şekilde sürdürüleceğinden öğrencilerimizin proje çalışmalarını 10.sınıfta bitirmeleri önerilmektedir. 
 
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürede izinli sayılırlar.
 
Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Seminer çalışmalarında öğrenciler laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanırlar.
 
Zorunlu Kulüp Çalışmaları
 
Bu programa dahil öğrencilerin 9. sınıfta Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırma yapmayı, yeni çözümler üretmeyi bir yaşam şekli haline getirmelerine katkısı olması açısından haftada 2 saat sosyal etkinlikler kapsamında "İnnovasyon Kulübü"nde görev yapmaları zorunludur. 
 
Bu öğrenciler, sonraki yıllarda da bu kulübün doğal üyesidirler.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.