TED Diyarbakır Koleji

ÖDEV POLİTİKASI

İlke ve Uygulamalar
Okulumuzda ödev anlayışı eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenlerin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardımeder. Ev ödevi öğrencilerimizde bağımsız çalışabilme, bilgiye ulaşabilme, zamanı planlı kullanma ve verilen bir işin sorumluluğunu üstlenebilme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda okul dışındaki bilgi kaynaklarını tanıma ve kullanmada harekete geçirici yönüyle araştırma yapabilme becerilerini destekler.

Ev ödevlerimiz öğrencilerimizin yaşına ve dikkat sürelerine göre belirlenir. Dersin amacına uygun, öğrencimizde üst düzey düşünme becerilerini ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevler öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak farklılık gösterebilir veya daha az/çok verilebilir.

Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli ödevlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlerimiz, öğrencilerimize; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, grup araştırma/bireysel araştırma ödevleri diye sınıflandırabileceğimiz üç başlık altında verilir.
Alıştırmalar:
Bu tür ödevler, öğrencilerimize yeni bilginin uygulanmasında, öğrenilenlerin gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sunar.
Hazırlayıcı Ev Ödevleri:
Hazırlayıcı ödevler, öğrencilerimizin gelecek derse ön hazırlık düzeyini arttırıcı temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sunar.
Grup Araştırma/Bireysel Araştırma Ödevleri:
Araştırma ödevleri, öğrencilerimizin merak duygularını besler, özgün ve yaratıcı bilgiler edinmelerine teşvik eder.
Proje Ödevi
Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla, ders öğretmeni rehberliğinde ve ders saatleri içinde yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar;

• Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmayı,
• Bilimsel düşünme yetisi kazandırmayı, 
• Bilimsel araştırma yöntemleri ile çalışmayı,
• Kütüphane ve teknoloji kullanımının yaşamın bir parçası olduğunu içselleştirmeyi,
• Kendine özgü bir ürünü tasarlama, yaratma, geliştirme ve zamanında tamamlama becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje hazırlar. Projeler, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanıyla birlikte belirlenen değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Bu not, o dersin ortalamasına dâhil edilir. Proje ödevleri 4. sınıftan itibaren notlandırılmaya başlanır.
ÖDEVİN ÖĞRENCİMİZE YARAR SAĞLAMASI İÇİN…
Okulumuzun ödev yaklaşımının asıl amacı; öğrenme etkinliğine somut destek sağlayacak (öğrenmenin doğrudan parçası olacak) ödevler oluşturmaktır. Ödevlerin aynı zamanda yaşama hazırlık değeri taşıması, öğrenciye okul duvarlarının dışıyla bağlantı kurduran çalışmalar olması önemsenir. 

Bu yaklaşım içerisinde:
TED Diyarbakır Koleji Öğretmenleri;
• Sınıf içindeki öğrenmeleri pekiştirecek çalışmaları eve taşıyıp temel beceri ve bilgileri sağlamlaştırmayı,

• Zorlayıcı/geliştirici bir amaca hizmet etmeyi (öğrencilerin seviyesine uygun zorluk düzeyi düşünülerek) 

• Öğrencilerin yaşı, eğitim düzeyleri ve farklı öğrenme alanları göz önüne alınarak oluşturulan çeşitli ve düzeye uygun ödevler verebilmeyi

• Araştırma ve bağımsız çalışmadaki en temel öğrenme becerilerini geliştirip devam ettirmeyi

• Ödevleri en kısa sürede değerlendirilip düzenli olarak “geribildirim”ler vermeyi

• Öğrencilerimizin gelişmeye açık alanları için gereken önlemleri tasarlamayı ve uygulamaya koymayı, ihtiyaç dâhilinde öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi içinde çeşitli metotlar geliştirmeyi önemser.
TED Diyarbakır Koleji Öğrencileri;
• Gerektiğinde öğretmenine ödevi hakkında soru sormaktan çekinmez. Aldığı geri bildirimleri önemser.

• Ders çalışmaya kendi gereksinimlerine uygun yeterli zamanı ayırır.

• Ödevin bireysel sorumluluğu olduğunu bilir.

• Ödevlerini hazırlarken gereken dikkati ve özeni gösterir.
• Ödevlerini zamanında öğretmeniyle paylaşır.

• Okula gelemediği zamanlarda ödevlerini alma ve yapma sorumluluğunu üstlenir.
TED Diyarbakır Koleji Velileri;
• Öğrencilerimizin çalışmalarını ve günlük sorumluluklarını izler.

• Öğrencimizin yardım istemesi durumunda, cevapları doğrudan vermek veya onunla oturarak ödevi yapmak yerine cesaretlendirici rol modelliği üstlenir. 

• Ödevlerinde araştırma, karar verebilme, plan yapabilme becerilerini geliştirecek çeşitli fırsatlar sunar.

• Öğrencimizin gelişmeye açık alanlarında ilerleme göstermesi için ilgili öğretmeni ile tasarlanan önlemler noktasında işbirliği kurar.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.