TED Diyarbakır Koleji

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama bireyin, yaparak, yaşayarak, duygularını da katarak doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, grup çalışması içinde, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da bir davranışı oyunsu kurgularda canlandırma yaparak, farkındalık kazandığı bir öğrenme sürecidir.

Okulumuzun anasınıfı, 1., 2. ve 3. sınıflarında yaratıcı drama dersi ile öğrencilerimiz, yaparak-yaşayarak bilgiyi depolayabilir, yaşantısal deneyimler sayesinde bilişsel örüntülere kendi yorumunu ekleyebilir. Böylece öğrenmede kalıcılık artar.

Yaratıcı Drama, okulumuzda disiplinler arası ortak çalışmalarla öğrencilerimizin öğrenme ve uygulayabilme becerilerini geliştirir. Öğrenmelerde somut bilgilerden ve öğrencinin bildiklerinden hareket ederek, diğer disiplinlerle ilişkilerinin kurulması, öğrenme düzeyini arttırır. Disiplinler arası çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ortak hazırlık bir ders planı çerçevesinde programlanır ve uygulanır. Bu ders planı içerisindeki aşamalar; ısınma-hazırlık, doğaçlama, canlandırma ve değerlendirmedir. Plan aşamalarında, doğaçlama, rol oynama, canlandırma, bilinç koridoru, dedikodu halkası, rol kartları ve diğer drama teknikleri kullanılır.

Yaratıcı drama dersiyle kazandırılması hedeflenen beceriler;

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
• İletişim becerileri geliştirme,
• Dinleme becerilerini geliştirme,
• Dil becerilerini geliştirme,
• Moral değerleri geliştirme,
• Kendini tanıma,
• Problem çözme becerilerini geliştirme,
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma,
• Hayal gücünü geliştirme,
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme,
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih seçerek etkinliklerimize ulaşabilirsiniz.